مشاوره

مشاوره-----مردادماه 93-2مشاوره-مردادماه 93-1 


 انسان به عنوان اشرف مخلوقات پیچیده ترین آفریده الهی است و به عنوان یک موجود مختار و مسئول، رفتارش متاثر از عوامل و شرایط متعــــددی می باشد. تامین بهداشت روانی و فراهم سازی مقدمات رشد و تحول و تکامل شناختی، عاطفی و رفتاری این مخلوق در چارچوب ضوابطی که دین مبین اسلام به منظور تربیت انسان ارائه نموده است، وظیفه ای می باشد که نیازمند تلاش، برنامه ریزی، هدایت، حسن اجرا، ارزیابی و نظارت مداوم است. در این راستا با شناخت صحیح از اصول تحول سالم وعوامل بازدارنده ی آن،می توان اقدام به پیشگیری نموده و در مواردی که مشکل رفتاری بروز کرده است ، با استفاده از  روش های علمی و آگاهی از خصوصیات تربیتی روان شناختی افراد به درمان مساله اقدام نمود.

اداره مشاوره ی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از اسفند ماه 1369 تاکنون در زمینه ی ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره ای به دانشجویان و دانشگاهیان مشغول فعالیت می باشد. مشاوره و راهنمایی پیرامون مسائل فردی ، بین فردی ، خانوادگی ، شخصیتی ، اجتماعی ، تعاملات خوابگاهی و دوری از خانواده و جنبه های وسیع تر مشکلات روحی می باشد. از عمده فعالیت های اداره مشاوره ، مشاوره دانشجویان است ، که با مراجعه شخصی دانشجو و یا از طریق اینترنت و یا مشاوره تلفنی  انجام می پذیرد.  این واحد دارای یک مرکز ستادی ، در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه واقع در بلوار شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 علوم پزشکی ، و نیز 8 دفتر مشاوره در خوابگاه های طالقانی شماره 1 (دختران) ، شهید مفتح (دختران)، بوستان (پسران و دختران) و دانشکده های :پزشکی ، داروسازی و پیرا پزشکی و پرستاری مامایی می باشد.
در حال حاضر در این حوزه دو نفر دانشجوی دکترای روانشناسی (خانم و آقا ) و
 یک نفر کارشناس ارشد (یک خانم)و یک نفر دانشجوی کارشناسی ارشد (آقا)و یک نفر کارشناس (خانم) و همکاران پاره وقت یک نفر دانشجوی دکترای روانشناسی (خانم ) و یک نفر کارشناس ارشد روانشناسی (خانم) و یک نفر کارشناس روانشناسی (خانم) مشغــول ارائه خدمات روانشناسی و مشـاوره  میباشند . ضمنا یک نفر روانپزشک ( آقا ) روزهای دوشنبه از ساعت 10 الی 12 با این اداره همکاری می کنند. 

آدرس و شمارهای تماس

کرمانشاه :
       بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی معاونت دانشجوئی ،  فرهنگی  - طبقه دوم اداره مشاوره تلفن : 38353860 38368865 ( 083)