رئیس اداره مشاوره دانشجویان

 

 خانم عباسپور

نام و نام خانوادگی : پرستــــــــــو عباسپور

سمـــــــــــــت : رئیـــــس اداره مشــــــاوره

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی  و دانشجوی دکترای روانشناسی

شماره تماس: 08338353860