مدیر دانشجویی

  
 

نام و نام خانوادگی : سعید کریمی خو

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد ادبیات فارسی اسی

 سمت :  مدیر دانشجویی


 

شماره تماس :38367397
ملاقات عمومی :
با هماهنگی قبلی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 ظهر