شماره تلفن واحدهای معاونت دانشجویی فرهنگی

نام ونام خانوادگی عنوان شغل تلفن
دکتر رضا علی بخشی  معاونت دانشجویی فرهنگی 38367396
حمید رضا محمودیان  مسئول دفتر معاونت 38367392
حسین زرین فام مدیر امور دانشجویی 38367397
عباس محمدی پور معاون مدیر امور دانشجویی 38367397
بهمن الماسی مدیر فرهنگی و فوق برنامه و تربیت بدنی 38353943
احمد مظاهری رئیس اداره تربیت بدنی 95 - 38367394   
بابک امیری رئیس اداره امور خوابگاهها 38367398
صفورا مقصودیان رئیس اداره تغذیه 34274625
عباس محمدی پور مسئول گروه رفاه وتعاون 38377084
مهندس سید مهدی جوادیان مسئول واحد رایانه 38368863
پرستو عباسپور رئیس اداره مشاوره 38353860
ناصر ملکیان مسئول حسابداری 38368867
حسن ناصری مسئول کمیته انضباطی 38379343
فاطمه فتحی مسئول مرکز قرآن وعترت 38367395
 پرستو نهایی مسئول روابط عمومی و کارشناس پورتال معاونت فرهنگی دانشجویی ونشریات دانشگاهی 38353943