مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی : فرید عباسی

سمت : مسئول دفتر معاونت فرهنگی ، دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی و دانشجوی دکترای روانشناسی