مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی : رام برزینی

سمت : مسئول دفتر معاونت فرهنگی ، دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی