بیانیه چشم انداز

بیانیه چشم انداز :
در امتداد چشم انداز 10 ساله معاونت فرهنگی دانشجویی ما برآنیم تا در 10 سال آینده زمینه های ارتقاء همه جانبه دانشجویان را با تکیه بر آموزه های میتنی بر اندیشه دینی و فرهنگ عمیق اسلامی ، ایرانی فراهم و موجبات شکوفایی استعدادهای دانشجویان را در زمینه های دینی ، اخلاقی ، فرهنگی و ورزشی فراهم آوریم به گونه ای که در سال پایانی برنامه ، خود را در جایگاه برتر در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور از نظر ماموریت های فرهنگی و رفاهی دانشجویی ببینیم .