نتایج مسابقات دارت خواهران

1-لیلا گودرزی                                  دانشکده بهداشت                   اول

 

2- زهره رفیعی                                 دانشکده بهداشت                   دوم

 

3- زهره رخساری                            دانشکده پرستاری                    سوم