نتایج مسابقات تنیس روی میز دانشجویی

نتایج مسابقات تنیس روی میز دانشجویی ( خواهران )

 

1-گلنار امیری                                        دانشگاه رازی                       مقام اول

2- معصومه مظفر وند                              پیام نور هرسین                    مقام دوم  

3- فلورا یار مرادی                              غیر انتفاعی زاگرس                    مقام سوم