نتایج مسابقات آمادگی جسمانی خواهران

نتایج مسابقات آمادگی جسمانی خواهران (کارمندی)

 

رده سنی زیر 30 سال :

 

1- ایران رحیمی نسب ===========================مقام اول 

2- الهام محمدی  ==============================مقام دوم

3- سمیه منصور فر==============================مقام سوم
رده سنی 30 تا 40سال :

 

1- شهلارخشان  ==============================مقام اول

2- فروغ محمدی ============================مقام دوم

3- شکوفه اسور==============================مقام سوم

 

رده سنی بالای 40 سال

 

1- فرح شیرزادی=============================مقام اول

2-مریم کرمیان===============================مقام دوم

3- صغری محمدی  ===========================مقام سوم