نتایج مسابقات فوتسال برادران

1 -تیم ستاد دانشگاه علوم پزشکی

2 - بسیج کارمندی دانشگاه علوم پزشکی

3 - دانشگاه رازی