کشتی برادران

4 دوره و با  ا نجام 25 کشتی برگزار گردید و نتایج آن بشرح زیر اعلام میگردد.مسابقه کشتی کارکنان علوم پزشکی با شرکت36 کشتی گیر از مراکز وابسته در 2 شب متوالی از 16/11/89 تا 17/11/89 طی

اوزان

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم مشترک

مقام چهارم

مقام پنجم

مقام ششم

 

55

-

 

 

 

 

 

 

60

فریبرز گرشاسبی

بهداشت و درمان هرسین

تورج خدادادیان

پزشکی

 

 

 

 

66

جهانشاه فرحنیان

بهداشت و درمان گیلانغرب

میثم قربانی

علوم پزشکی

 

 

 

 

74

احسان کرانیان

علوم پزشکی

عبداله خانی

علوم پزشکی

افشین صادقی  

بهداشت و درمان هرسین و

علی کریمی زندی

پزشکی

 

 

 

84

مختار لطفی

علوم پزشکی

حکمت انگزی

علوم پزشکی

فرشاد بصری

علوم پزشکی

 

 

 

96

کیومرث عبدی

علوم پزشکی

بهروز دژدار

علوم پزشکی

علی اصغر دوستوندی

علوم پزشکی و

شهریار کبودی

علوم پزشکی

 

 

 

120

علیرضا شکر بیگی

پیام نور

علی رضایی

علوم پزشکی