نتایج مسابقات شطرنج خواهران ( کارمندی )  

 

1-طیبه بهرامی === علوم پزشکی                                    اول

 

2- فاطمه بقائی===علوم پزشکی                                      دوم

 

3- زهرا مهرابی ===دانشگاه رازی                                    سوم