نتایج مسابقات تنیس روی میز خواهران

 

 

1- مریم مظهری =============مقام اول( معاونت غذا و دارو )

  

2- ندا روح الهی ============مقام دوم( دانشگاه غیر انتفاعی زاگرس )

  

3- اکرم سلیمانی==========مقام سوم( معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی