کارکنان شاغل در حوزه فرهنگی و فوق برنامه

 ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغل   تلفن
1 مریم وثوقی فر کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه 38353943
 پرستو نهایی  کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه 38353943
 3 سارا نجفی  کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه 38353943
 4 تهمینه دشتله یی کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه 38353943
5 سلماز رستم پور  کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه 38353943