واحد کتاب

واحد کتاب معاونت دانشجویی ، فرهنگی در خوابگاههای دانشجویی مستقر می باشد . این کتابخانه ها هر ساله در موعد نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تجهیز می شود . و خدمات امانت کتاب ، نشریات و ارائه تسویه حساب دانشجویی را ارائه می کنند.