رئیس اداره تربیت بدنی

مظاهری

 

نام: احمد

نام خانوادگی : مظاهری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد تربیت بدنی

تارخ تولد : 1344

سوابق اجرایی :  21 سال