سه شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵, ۱۰:۱۹
جستجو
 
لیگ فوتسال کارمندی
Email

 e-mail

جدول رده بندی لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه سال 90
جدول رده بندی تیم های لیگ فوتسال 90 - نتایج نهایی
  
 
رده بندی  
امتیاز
تعداد بازی
نام تیم
ردیف
  اول  
45
16
معاونت دانشجویی فرهنگی                                                       
 
1
دوم
43
16
بیمارستان امام رضا (ع)
 
2
سوم
36
16
بیمارستان آیت اله طالقانی
 
3
چهارم
34
16
شبکه بهداشت ، درمان اسلام آباد
 
4
پنجم
31
16
 
معاونت دارو و غذا   
5
ششم
30
16
شبکه بهداشت ، درمان جوانرود
 
6
هفتم
28
16
شبکه کنگاور
 
7
هشتم
25
16
شبکه صحنه
 
8
نهم
25
16
شبکه هرسین
 
9
دهم
23
16
مرکز بهداشت شهرستان
 
10
یازدهم
22
16
 
معاونت تحقیقات
11
دوازدهم
 

 19

16
بیمارستان امام علی (ع)
12
سیزدهم
 14
16
داروخانه های دولتی
 
13
چهاردهم 
11
16
بیمارستان فارابی
 
14
پانزدهم 
3
16
بیمارستان معتضدی
 
15
شانزدهم
1
16
فوریتهای پزشکی
 
16
هفدهم
1
16
دانشکده پیراپزشکی
 
17