اعضای شورای سیاست گذاری ورزش

 ردیفنام و نام خانوادگی  سمت  
 1دکتر حسین کریم   ریاست دانشگاه و رئیس شورا
 2دکتر رضا علی بخشی  معاون فرهنگی دانشجویی و قائم مقام شورا
 3احمد مظاهری  رئیس اداره تربیت بدنی و دبیر شورا
 4دکترقباد محمدی    معاون توسعه مدیریت و منابع و عضو شورا
 5دکتر محمدی معاون درمان و عضو شورا
 6دکتر عبدی  معاون غذا و دارو و عضو شورا
 7دکتر بهزاد حیدرپور مدیر کل آموزش و عضو شورا
 8دکتر ابراهیم شکیبا  معاون بهداشتی و عضو شورا
 9حمید رضا ناصری  نماینده مدیران مراکز درمانی ورزشکار
 10دکتر علیرضا طلوعی نماینده مدیران آموزشی ورزشکار
 11دکتر حمید رضا مظفری  نماینده هیئت علمی ورزشکار
 12کیارش صفری  نماینده کارکنان ورزشکار آقا
 13خانم هلن سپاهی  نماینده کارکنان ورزشکار خانم
 14فرشاد شاکری  نماینده دانشجویان ورزشکار آقا
 15الهام طهماسبی  نماینده دانشجویان ورزشکار خانم