مصوبات شورای سیاست گذاری

1- برنامه ریزی برای توسعه فضاهای ورزشی و افزایش سرانه دانشجویی و کارمندی .
2-برنامه ریزی برای ایجاد فرهنگ ورزش در کارکنان و دانشجویان .
3-طرحی برای تشویق کارکنان به منظور استفاده از دوچرخه به جای اتومبیل تهیه شود