مرتضی کلهر

سمت : رئیس اداره امور عمومی معاونت دانشجویی ، فرهنگی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک