عنوان خدمت  آدرس اینترنتی  تلفن ایمیل  آیین نامه  فرآیند  شناسنامه پرسشنامه
 اتوماسیون خوابگاه

 

 

link

 

 

08337374221

تلفن

 

dorm_svc@kums.ac.ir

ایمیل  

 

 فرآیند خوابگاه

 

 -------- سنجش رضایت