اداره تغذیه

 عنوان خدمت  آدرس اینترنتی  تلفن  ایمیل  آیین نامه فرآیند  شناسنامه پرسشنامه 
 اتوماسیون تغذیه

 

link

 

08334274625

تلفن

nut_svc@kums.ac.ir

ایمیل

 

 فایل  فایل  --------- سنجش رضایت