اداره فرهنگی

 عنوان خدمت  آدرس اینترنتی  تلفن  ایمیل  آیین نامه فرآیند  شناسنامه  پرسشنامه 
 جشنواره قرآن و عترت

 

link

 08338367395

تلفن

farhangi_svc@kums.ac.ir

ایمیل

 متعاقبا" اعلام می شود.  فایل   -------- سنجش رضایت 
جشنواره فرهنگی سیمرغ   

link

 

 08338353943

تلفن

farhangi_svc@kums.ac.ir

ایمیل

 متعاقبا" اعلام می شود.  فایل  --------  سنجش رضایت