عنوان خدمت  آدرس اینترنتی  تلفن  ایمیل  آیین نامه فرآیند   شناسنامه  پرسشنامه
 مشاوره الکترونیکی  ---------

 08338353860

تلفن

moshavereh_svc@kums.ac.ir              ایمیل    -----------  --------  -------- سنجش رضایت 
مشاوره تلفنی   ---------

 در ساعات غیر اداری

08338353860

تلفن

              moshavereh_svc@kums.ac.ir

ایمیل

 ابلاغی از معاونت دانشجویی وزارت متبوع  --------  --------- سنجش رضایت