اداره رفاه

 

 

رفاه

 

 عنوان خدمت  آدرس اینترنتی  تلفن  ایمیل  آیین نامه  فرآیند  شناسنامه  پرسشنامه
 اخذ تسهیلات دانشجویی

----------

 


083-38377084

تلفن

refah_svc@kums.ac.ir ایمیل    ---------- مدارک  ---------  سنجش رضایت
 وام تحصیلی

link

 083-3837708

تلفن
 

refah_svc@kums.ac.ir

ایمیل  
 دستورالعمل مدارک فرم شناسنامه  سنجش رضایت
 وام ضروری link

 083-3837708

تلفن  

refah_svc@kums.ac.ir

ایمیل  
دستورالعمل   مدارک  فرم شناسنامه  سنجش رضایت
 وام ودیعه مسکن متاهلی link

083-38377084

تلفن  

refah_svc@kums.ac.ir

ایمیل
 دستورالعمل  مدارک فرم شناسنامه سنجش رضایت 
 وام مسکن link

 083-38377084

تلفن  

refah_svc@kums.ac.ir

ایمیل  
 دستورالعمل  مدارک  فرم شناسنامه سنجش رضایت 
 وضیعت بدهی دانش آموختگان

link

 08338377084

تلفن

  

refah_svc@kums.ac.ir

ایمیل  
دستورالعمل  -------  ------- سنجش رضایت 

 بیمه سلامت

link

 083-38377084

تلفن

refah_svc@kums.ac.ir

ایمیل  
 --------  ---------- --------- سنجش رضایت 
 وام قرض الحسنه بانک صادرات

link

083-38377084

تلفن  

refah_svc@kums.ac.ir

ایمیل  
 طبق قرارداد فی مابین دانشگاه و بانک صادرات  دانشجواز طرق پیامک جهت تشکیل پرونده به بانک مراجعه می نماید.  -------- سنجش رضایت