اداره تربیت بدنی

 عنوان خدمت  آدرس اینترنتی  تلفن  ایمیل  آیین نامه  فرآیند  شناسنامه پرسشنامه
 برگزاری مسابقات

.

link

0833426351

تلفن

sport_svc@kums.ac.ir
ایمیل      
 مربوط به برگزار کننده مجری مسابقات می باشد.  --------  -------- سنجش رضایت