دفاتر مشاوره فعال

معرفی واحدهای اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان

  این اداره دارای یک مرکز ستادی ، در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه واقع در بلوار شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 علوم پزشکی ، و نیز 8 دفتر مشاوره در خوابگاه های طالقانی شماره 1 (دختران) ، شهید مفتح (دختران)، بوستان (پسران و دختران)، خوابگاه پسران شهید الوانی ( بلوک 2 جنب اتاق سرپرستی خوابگاه) و دانشکده های: پزشکی(ابتدای راهروی دانشکده سمت چپ)، داروسازی(راهروی فارماکوگنوزی نرسیده به دفتر نهاد)، پیرا پزشکی(انتهای راهروی دانشکده نرسیده به کتابخانه)، پرستاری-مامایی(داخل حیاط دانشکده جنب سالن ورزشی)، بهداشت و تغذیه(روبروی کتابخانه) می باشد

 ضمنا دو  نفر روانپزشک ( خانم ) روزهای دوشنبه از ساعت 9 الی 13 با این اداره همکاری می کنند.

دفتر مشاوره

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

جهارشنبه

دفتر مرکزی ستاد

خانم دکترزهراالسادات مهدیون

آقای محسن محمدی

آقای ایوب ایمانی

آقای محسن محمدی

خانم سارا احمدی

 

خانم دکترزهراالسادات مهدیون

آقای محسن محمدی

خانم دکتر فاطمه دهقان*

آقای محسن محمدی

خانم سارا احمدی

خانم دکترزهراالسادات مهدیون

آقای محسن محمدی

آقای ایوب ایمانی

دانشکده پزشکی

خانم دکتر فاطمه دهقان

آقای رستگار امینی

خانم دکتر فاطمه دهقان

 آقای رستگار امینی

آقای رستگار امینی

خانم دکتر فاطمه دهقان

آقای رستگار امینی

دانشکده داروسازی

خانم سارا احمدی

------------

خانم سارا احمدی

-------------

خانم سارا احمدی

دانشکده پرستاری مامایی

خانم سهیلا امیدی

-----------

خانم سهیلا امیدی

-----------------

خانم سهیلا امیدی

دانشکده بهداشت و تغذیه

آقای احسان عادل

آقای احسان عادل

----------

آقای احسان عادل

----------

دانشکده پیراپزشکی

خانم آزاده فیضی

-----------

خانم آزاده فیضی

---------

خانم آزاده فیضی

خوابگاه بوستان پسران

آقای رستگار امینی

آقای دکتر فرهاد فرنودی

آقای احسان عادل

آقای دکتر فرهاد فرنودی

آقای احسان عادل

خوابگاه بوستان  دختران

-----------------

خانم دکتر فاطمه دهقان

---------------

خانم دکتر فاطمه دهقان

-----------------

خوابگاه طالقانی

-----------------

خانم سهیلا امیدی

---------------

خانم سهیلا امیدی

-----------------

خوابگاه مفتح دختران

-----------------

خانم آزاده فیضی

---------------

خانم آزاده فیضی

-----------------

خوابگاه شهید الوانی

---------------

آقای ایوب ایمانی

---------------

آقای ایوب ایمانی

-----------------