کارشناسان اداره مشاوره

 

ردیف

نام ونام خانوادگی 

سمت

مدرک تحصیلی

 1

پرستو عباسپور  

رئیس اداره مشاوره

دانشجوی دکترای روان شناسی

2

سحر رفیعی

کارشناس اداره مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

3

سهیلا امیدی 

مشاور خوابگاه و دانشکده

کارشناس روان شناسی بالینی

4

محسن محمدی

مشاور خوابگاه و دانشکده

دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

 5  سارا احمدی    مشاور دانشکده و ستاد  کارشناس ارشد مشاوره
 6  عمران داوری نژاد  عضو هیئت علمی دانشگاه  روانپزشک
 7  لیدا سعیدی  مشاور خوابگاه و دانشکده

دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

   8 افسر مهران نیا  مشاور پاره وقت خوابگاه

کارشناس مشاوره

  9  زهراالسادات مهدیون  مشاور پاره وقت دانشکده  کارشناس ارشد روانشناسی
10  سونیا چهره   کارشناس اداره مشاوره  کارشناس روان شناسی بالینی
 11 کتایون ولی نیا روانپزشک روانپزشک