ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

محل فعالیت

1

خانم دکتر پرستو عباسپور

دکتری روان شناسی

ستاد

2

آقای محسن محمدی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

ستاد

3

خانم سارا احمدی

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

 ستاد-

دفتر مشاوره دانشکده داروسازی

4

خانم زهرا السادات مهدیون

دانشجوی دکتری روان شناسی

ستاد -دفتر مشاوره دانشکده دندانپزشکی (مستقر در ستاد)

5

خانم سهیلا امیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت نگر

دفتر مشاوره دانشکده

 پرستاری- مامایی،

خوابگاه بوستان دختران

6

آقای ایوب ایمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی

ستاد- خوابگاه بوستان پسران و خوابگاه شهید الوانی

7

آقای احسان عادل

دانشجوی دکتری مشاوره

دفتر مشاوره دانشکده بهداشت-

خوابگاه بوستان پسران

8

آقای رستگار امینی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

دفتر مشاوره دانشکده پزشکی-

خوابگاه بوستان پسران

9

خانم دکتر فاطمه دهقان

دکتری روان شناسی

دفتر مشاوره دانشکده پزشکی-

خوابگاه بوستان دختران

10

خانم آزاده فیضی

کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

دفتر مشاوره دانشکده پیراپزشکی   خوابگاه مفتح دختران

11

آقای دکتر فرهاد فرنودی

دکتری مشاوره

خوابگاه بوستان پسران

12

آقای دهنوی

کارشناسی ارشد روانشناسی

همکار دانشکده پرستاری سنقر که بصورت موقت فعالیتهای اداره مشاوره را در دانشکده مذکور انجام می دهند.