کارشناسان اداره مشاوره

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

پرستو عباسپور 

رئیس اداره مشاوره

دکترای روان شناسی

2

     

3

سهیلا امیدی

مشاور خوابگاه و دانشکده

کارشناس روانشناسی بالینی

4

محسن محمدی

کارشناس ستاد و مشاور دانشکده

کارشناس  ارشد روانشناسی بالینی

5  سارا احمدی    مشاور دانشکده و خوابگاه  کارشناس ارشد مشاوره
 6  عمران داوری نژاد  عضو هیئت علمی دانشگاه  روانپزشک

زهرا السادات مهدیون

کارشناس و مشاور ستاد دانشجو دکترا روانشناسی 
8  ایوب ایمانی کارشناس ستاد و مشاور خوابگاه  کارشناس ارشد روانشناسی
9 کتایون ولی نیا روانپزشک  روانپزشک