فصلنامه

فصــــلنامه علمی ، آموزشی ، تخصصی بهـــروان در راستای ارتقای سطح علمی دانشجویان در خصوص مباحث روانشناسی

بصورت فصلی چاپ و توزیع می شود این فصلنامه به مدیر مسئولی آقای دکترمحمد پالش سرپرست معاونت دانشجویی ،فرهنگی 

دانشگاه و سر دبیری خانم پرستو عباسپور رئیس اداره مشاوره و آقای فرید عباسی کارشناس اداره مشاوره به تیراژ 1000جلد

درفصل چاپ می شود . که پس از تهیه ضمن ارسال یک نسخه از فصلنـــــامه مذکور ، به اداره مشاوره سایر دانشگاهها ، در

 خوابگاهها و دانشکده ها علوم پزشکی کرمانشاه در اختیار دانشجویان قرار   می گیرد .