بروشور و جزوات آموزشی

*روزهای قبل از کنکور با تب و تاب سختی
*تبدیل شکست ها به موفقیت
*راه متحول ساختن خویشتن
*حال برتر(چگونه احساسات خود را مهار کنیم)
*32کلید موفقیت
*هیچ وقت برای شاد زیستن دیر نیست

 

توجه: جهت دریافت و مطالعه بروشورها می توانید به اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مراجعه نمایید.