شــرح وظایف

  کمک به مراجعین در راستای شناخت بهتر خود ü
üکمک به مراجعین در انتخاب و تصمیم گیریهای مهم زندگی مانند : انتخاب رشته تحصیلی ، شغلی ، اجتماعی و ....
 üکمک به مراجعین در بهبود سازگاری خانوادگی ، همسر گزینی ، روابط زناشوئی
     üکمک به پیشگیری از بروز مشکلاتی که می تواند سر منشا ایجاد اختلالات عمیق ، عاطفی ، شناختی
 üکمک به مراجعین در فراگیری مهارتهای لازم برای برقراری روابط سالم با افراد دیگر در محیط های مختلف اجتماعی
 üمعرفی دانشجویان جهت دریافت خدمات روان پزشکی در صورت نیاز
üبررسی مسائل تحصیلی دانشجویان وپیگیری علل افت تحصیلی در آنان
 üدعوت از دانشجویان در معرض خطر آسیب های تحصیلی و ارائه برنامه ریزی درسی و مشاوره تحصیلی به آنان
 شرکت در کمیسیون موارد خاص دانشجویان ü
üبرگزاری جلسات شورای تامین بهداشت روانی دانشجویان با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاونین آموزشی و دانشجویی ، روسای دانشکده ها و سایر مسئولین مربوطه جهت بررسی مسائل دانشجویان    
üهمکاری در برگزاری گردهمایی آغاز سال تحصیلی جهت دانشجویان جدید الورود و جلسه آشنایی با آنان
 üتکمیل پرونده پزشکی ، اجتماعی و اجرای آزمون سلامت روان
برگزاری همایش ، سمینار و نشست های علمی و جلسات پرسش و پاسخ در حیطه مسائل روان شناختی ü
برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه آموزش مهارتهای زندگی ، مهارتها و فنون مطالعه برتر و برنامه ریزی درسی ü
üتهیه و توزیع فصلنامه روانشناختی بهروان ، پیامهای بهداشت روانی و بروشورهای آموزشی
 üتهیه کتب و نوارهای آموزشی در زمینه مسائل مختلف زندگی دانشجویان و در اختیار گذاشتن آنها بصورت امانت جهت ارتقاء سطح دانش و سلامت روان شناختی
تدوین و اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی و کاربردی در راستای مسائل مختلف دانشجویان ü
سنجش و ارزیابی توانائیهای شناختی و هوش و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان ü
مکاتبه با والدین دانشجویانی که ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره ای به آنها ضروری است ü
شناسایی منابع حمایتی داخل و خارج از دانشگاه و استفاده از آن جهت کمک به دانشجویان نیازمند ü