وام تحصیلی و مسکن

وام تحصیلی و مسکن
ماده (11): وام‌ تحصیلی دانشجویان مجرد ماهیانه 000/500 ریال و دانشجویان متأهل ماهیـانه 000/680ریال می‌باشد.
تبصـره- به دانشجویان متأهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند 000/90 ریال حق اولاد تعلق‌می‌گیرد.(حداکثر تا 3فرزند)
ماده (12): وام مسکن دانشجویان مجرد ماهیانه 000/262 ریال و دانشجویـان متأهـل ماهیــانه 000/525ریال می‌باشد.
ماده (13): وام مسکن صرفاً به دانشجویانــی که در محل سکونت خانواده نبـــوده و یا در خوابگا‌ه‌های دانشجویــی سکونت نداشته ‌باشند و اجاره‌نامه مورد تأیید ارایه ‌نمایند،  با رعایت سایر ضوابط پرداخت‌می‌‌گردد.
ماده (14): امور دانشجویی دانشگاه بایـد ضمن پیش‌بینــی قسمت شغل دانشجــو(با ذکر نوع و میزان درآمــد ماهیانه) در فرم‌های ثبت نام از صحت اطلاعات تکمیل شده توسط دانشجو و مطابقت آن با سایر اطلاعات موجود اطمینان حاصل نماید.
تبصـره- دانشگاه‌ها فقط برای یک ‌بار مجاز به ارسال لیست متمم وام تحصیلی و مسکن می‌باشنـد.
ماده (15): پرداخت وام‌تحصیلی و مسکن در هرنیمسال منوط به ایجاد، ارجاع و ارسال سربرگ سند هزینه خوابگاه نیمسال گذشته می‌باشد.
ماده (16): مدت استفاده از وام‌های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل با رعایت مقررات آموزشی از نیمسال دوم 91-90به شرح زیر می‌باشد:
مقاطع کاردانی، کارشناسی‌ناپیوسته و کارشناسی‌ارشدناپیوسته
حداکثر 4 نیمسال تحصیلی
مقطع کارشناسی پیوسته
حداکثر 8 نیمسال تحصیلی
مقطع دکترای عمومی
حداکثر 14 نیمسال تحصیلی
 
تبصره 1- پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی که در ماده فوق به آنها اشاره نشده‌،‌ ممنوع‌است.
تبصره 2- چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره‌ای از تحصیل از وام استفاده‌ننماید، مدت مذکور جزو دوره مندرج در ماده 16 محسوب خواهدشد و از باقیمانده مدت دوره می‌تواند استفاده‌نماید.
تبصره 3- چنانچه دانشجویی تغییر رشته داده‌باشد،‌ سنوات قابل پرداخت مجدداً از ترم اول تحصیل در رشته جدید با ارسال نامه از آموزش محاسبه‌می‌گردد.
تبصره 4- پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دوره شبانه ممنوع است.
ماده (17): پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی، پایدار، بورسیه و یا دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه تحصیلی از محل دیگر ممنوع‌است. پرداخت سایر وام‌ها بارعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
تبصره- پرداخت وام‌تحصیلی و مسکن به دانشجویان شاغلی که در مرخصــی تحصیلی می‌باشند، در سنواتــی که در مرخصی هستند، با ارسال نامه از آموزش بلامانع می‌باشد.