وام ضروری

وام ضروری
 ماده (19): وام ضــروری به دانشجویــان دوره‌ روزانــه که در نتیجه رویدادهــا با مشکل مالــی روبرومی‌شونــد، پس از یکسال از شروع سال تحصیلی و رعایت فاصله 12 ماه یک نوبت در طول تحصیل به شرح ذیل پرداخت می شود.
مقاطع کاردانی، کارشناسی‌ناپیوسته
مبلغ 000/562/1 ریال
مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته                                   
مبلغ 000/125/3   ریال
مقطع دکترای عمومی
مبلغ 000/250/6 ریال
مقاطع دکتری تخصصی (ph.d ) و تخصص( دستیاران)                              
مبلغ 000/250/6 ریال
       
  ماده (20): وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه ورودی قبل ازسال تحصیلی91-90 به شرح ذیل پرداخت می شود.
-         در صورت عدم استفاده مطابق ماده 19 پرداخت میشود.
-         در صورت استفاده از وام ضروری می توانند مابه التفاوت سقف وام و وام های دریافتی را درخواست نماید.(مانده کمتر از 000/500 ریال قابل پرداخت نمی باشد).
-          
ماده (21): پرداخت وام ضروری به دانشجویان شبانه ممنوع است
ماده (22): به دانشجویان واجد شرایط زیر،علوم بر وام ضروری ماده(19)با رعایت فاصله یکسال تا دو برابر مبلغ پایه وام ضروری(000/500/1ریال) وام پرداخت‌می‌گردد.
-    نفرات اول تا سوم(تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشگاه‌های کشور.
-    نفرات اول تا سوم(تیمی و انفرادی) المپیادهای فرهنگی دانشگاه‌های کشور.
-    نفرات اول تا سوم(تیمی و انفرادی) مسابقات ورزشی بین‌المللی و جهانی دانشجویی.
-    نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه‌های کشور.
-    نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین‌المللی.
-    نفرات اول تا سوم امتحانات جامع کارورزی و علوم پایه.
- دانشجویان حادثه‌دیده در بلایای طبیعی(سیل، زلزله و...) که در یکی از دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل بوده و خود یا خانواده آنها در زلزله خسارت دیده‌باشند.
-    دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات
-    دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه
-    دانشجویانی که عازم سفر حج و زیارت عتبات عالیات می‌باشند.
تذکر» اسناد موضوع ماده 22 جداگانه ایجاد، ارجاع و مدارک لازم به صندوق ارسال گردد.

ماده (23): چنانچه دانشجویی از مزایای ماده 22قبلا در طول تحصیل استفاده نموده مجددا مشمول تسهیلات فوق نمی گردد.

- وام ضروری حج و عتبات عالیات حداکثر به میزان 000/000/5 ریال