وام ودیعه مسکن

ودیعه مسکن
ماده (25):‌ ودیعه‌مسکن به دانشجویان متأهل دوره روزانهکه در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه‌های دانشجویی سکونت نداشتــه‌باشنــد و اجاره‌نامــه مورد تأییــد ارایه ‌نماینــد، فقط برای یک‌بار در هر مقطع تحصیلی پرداخت‌می‌گردد.
ماده (26): به دانشجویان مقاطع کاردانــی، کارشناسی و دکترای حرفه‌ای به شرط داشتن میانگین معــدل حداقل 12 بعد از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل ودیعه‌مسکن پرداخت‌می‌گردد.
 ماده (27): به دستیاران تخصصی و Ph.D و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته بلافاصله بعد از شروع تحصیل ودیعه‌مسکن پرداخت‌می‌گردد.
ماده (28): ودیعه‌مسکن برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترا در شهر تهران حداکثر 000/000/21ریال و در شش شهر بزرگ(مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز و بندرعباس) حداکثر 000/900/18 ریال و در سایر شهرها حداکثر 000/100/13 ریال و برای دانشجویان مقاطع تکمیلی(کارشناسی‌ارشدناپیوسته، دکترای‌تخصصــی Ph.D و دستیاران تخصصـــی) در شهــر تهران حداکثــر 000/500/52ریال و در شش شهر بزرگ حداکثر 000/200/47ریال و در سایر شهرها 000/500/31ریال می‌باشد.
ماده (29): پرداخت ودیعه‌مسکن به دانشجویان واجد شرایط به شرط سپردن سفته به میزان ودیعه دریافتی با ضامن معتبر امکان‌پذیراست.
ماده (30): سفته‌های دریافتی در پرونده‌ دانشجویان نگهداری و در زمان استرداد ودیعه‌مسکن عیناً به دانشجو تحویل‌گردد.
ماده (31): مبلغ پیش‌پرداخت و تاریخ قرارداد تمدید‌شده و مدت اجاره باتوجه به اجاره‌نامه و بازدید منزل در برگ رؤیت از محل اسکان دانشجو ثبت‌گردد و درصورت وجود مغایرت، مسئولیت قانونی و شرعی به‌ عهده معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ذی‌ربط خواهدبود.
تبصره 1- وجه مبلغ پرداختی نباید بیش‌از مبلغ پیش‌پرداخت مندرج در اجاره‌نامه باشد.
تبصره 2- به دانشجویانی که وجهی بابت پیش‌پرداخت اجاره‌بها پرداخت ننموده‌‌اند،‌ ودیعه‌مسکن تعلق‌نمی‌‌‌‌‌گیرد.
تبصره 3- درصورتی که زوجین دانشجو باشند،‌ به یک نفر از آنان ودیعه‌مسکن تعلق‌می‌گیرد.
ماده (32): به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می‌کنند، ودیعه‌مسکن تعلق‌نمی‌گیـرد.
ماده(33): به دانشجویان میهمان ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد.
ماده(34): دانشجویانی که متارکه می‌نمایند، ملزم به استرداد ودیعه‌مسکن دریافتی می‌باشند.
ماده(35): منزل اجاره‌ای می‌بایست، در شهر محل تحصیل یا شهرهای حاشیه‌ای محل تحصیل که قابل تردد هستند، باشـد.
ماده(36): دانشجویانی که ودیعه‌مسکن دریافت نموده‌اند، چنانچه فارغ‌التحصیل شده و مدت اجاره آنان پایان یافته و منزل اجاره‌ای را تخلیه می‌نماینــد، باید میزان ودیعـه‌ دریافتــی را به صورت یکجا به حساب شماره 40073523 بانک تجارت شعبه نوآوران کد 400 بنام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت واریزنمایند و مسئولیت پی‌گیری در این زمینه برعهده دانشگاه مربوط می‌باشد.
تبصره1- برگشت ودیعه‌مسکن به صندوق، شامل جانبازان فارغ‌التحصیل نیز می‌شود.
تبصره 3- دانشجویان مقاطع ناپیوسته که ودیعه‌مسکن دریافت نموده‌اند، چنانچه متقاضی دریافت مدارک تحصیلی مقطع قبلی خود باشند، مکلفند ودیعه‌مسکن دریافتی را به صورت یکجا به حساب صندوق واریزنمایند.