وام بیمه

وام بیمه
ماده (39): به دانشجویان دوره‌ روزانه (به استثنای مقاطع تخصصی و ph.D)  با رعایت ضوابط و در چارچوب مقررات قانون و آیین‌نامه‌های بیمه همگانی وام بیمه پرداخت‌می‌شود.
تبصـره- دانشجویان شبانه درصورتی می‌توانند از وام بیمه صندوق رفاه استفاده‌نمایند که 50% سهم دانشگاه را شخصاً پرداخت‌کنند.
ماده (40): دانشجویــان متأهل مرد می‌توانند از وام بیمه بابت افراد تحت تکفل(همســر و فرزنــدان ”حداکثر3فرزند”) استفاده‌ نمایند.
ماده (41): مدت قرارداد بیمه حداکثر یک سال و مبلغ ماهیانه به‌ ازای هر نفر در سال جاری000/94ریال می‌باشد.