وام اعتبار خرید کالا

وام اعتبار خرید کالا
ماده (43): به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های وسایل آموزشی و کمک آموزشی وام خرید کالا به شاغلین به تحصیل در مقاطع تخصصی و ph.D حداکثر به مبلغ 000/000/6 ریال و دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل سایر مقاطع تحصیلــی حداکثــر به مبلــغ 000/500/2 ریال به صورت اعتبار خریــد از فروشگاه اینترنتی صندوق پرداخت‌ می‌گردد.
تبصره 1- برای متقاضیان استفاده از تسهیلات مذکور به میزان مصوب ایجاد اعتبارمی‌گردد(بااختصاص کد اعتباری) تا از فروشگاه اینترنتی صندوق به آدرسhttp://eshop.srd.ir   برای خرید اقدام نمایند. یادآور می‌شود، مبلغ وام خرید کالا به صورت نقدی به حساب دانشجو واریزنمی‌گردد.
تبصره 2- زمان و نحوه خرید کالا در سایت فروشگاه اینترنتی صندوق ثبت و به صورت بخشنامه اعلام‌می‌گردد.
تبصره 3- همه متقاضیان دریافت وام خرید کالا بایــد دارای صندوق پستــی الکترونیکــی (Email) بــوده و در هنگام تکمیل درخواست وام، آدرس آن را اعلام نمایند.
 
ماده (44):‌ دفعات استفاده از وام خرید کالا در طول تحصیل به شرح ذیل می‌باشد:
مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشدناپیوسته
1بار
مقطع کارشناسی پیوسته  
1بار
مقطع دکترای عمومی                                                   
2بار
مقاطع تخصصی و ph.D
1بار