شرح وظایف مدیریت دانشجویی

1 -نظارت بر حسن اجرای فعالیتها و ارزیابی امور محوله به همکاران ادارات تابعه ( اداره امور خوابگاهها ، اداره تغذیه ، گروه رفاه و تعاون.
 2-اجرای خط مشی های تعیین شده در زمینه امور دانشجویی .
 3-نظارت بر رعایت مصوبات کمیته انضباطی دانشجویان
 4-فراهم نمودن وسائل رفاهی دانشجویان و ایجاد رغبت در آنان جهت شرکت فعالانه امور دانشجویی .
 5-ایجاد هماهنگی در برنامه های رفاهی و خدماتی دانشجویی بمنظور هر چه مفید تر کردن آنها .
 6-شرکت در سیمنارها – کمیته ها – کنفرانسهای مربوط به امور دانشجویی و پیشنهادات و نظرات اصلاحی در بهبود کار
 7-تهیه و تدارک و نظارت بر پخت غذای دانشجویان با توجه به آمار غذایی آنها .
 8-هماهنگی ، نظارت و کنترل بر خوابگاههای دانشجویی .
 9-تامین خوابگاههای دانشجویی
 10-نظارت بر شورای صنفی در خوابگاهها .
 11-نظارت بر ارائه وام به دانشجویان برابردستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع .
 12-برنامه ریزی ، نظارت و کنترل کیفیت و کمیت مواد غذایی و غذای دانشجویان .