خوابگاه های دانشجویی

خوابگاه های دانشجویی

آدرس

شماره تماس

سرپرست

وضعیت

نام خوابگاه

بلوار شهید بهشتی بیمارستان آیت الله  طالقانی

38367510

38369836

خانم محترم نظری

دخترانه مجردی

طالقانی 1

بلوار شهید بهشتی بیمارستان آیت الله  طالقانی

38367510

38369836

خانم محترم نظری

دخترانه مجردی

طالقانی 2

بلوار شهید شیرودی جنب فروشگاه زنجیره ای رفاه خوابگاه شهید مفتح کوچه دبستان یاسین

34242094

شهلا زید یحیایی

دخترانه مجردی

شهید مفتح بلوک 37

بلوار شهید شیرودی جنب فروشگاه زنجیره ای رفاه خوابگاه شهید مفتح کوچه دبستان یاسین

34242094

شهلا زید یحیایی

دخترانه مجردی

شهید مفتح بلوک 38

بلوار شهید شیرودی جنب فروشگاه زنجیره ای رفاه خوابگاه شهید مفتح

34242160

شهلا زید یحیایی

پسرانه مجردی

شهید مفتح بلوک 48

باغ ابریشم بلوار پرستار روبه روی مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

34276905

مسعود مرند جانی

پسرانه مجردی

بوستان 1

باغ ابریشم بلوار پرستار روبه روی مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع

34281328

34271374

سکینه رحیمی خو

دخترانه مجردی

بوستان 2

فرهنگیان فاز2ایستگاه 3کوثرجنوبی کوچه چهارم

34297818

داریوش کهراریان

پسرانه مجردی

شهید الوانی

شهرک معلم خیابان دهخدا  مجتمع راهان بلوک 1

38367398

مهدی شکاری

متاهلین

میلاد1

شهرک معلم خیابان دهخدا  مجتمع راهان بلوک 9

38367398

مهدی شکاری

متاهلین

میلاد9

شهرک ژاندارمری نرسیده به دانشگاه آزاد مجتمع خوابگاهی دانشگاه آزاد

34281328

سکینه رحیمی

دخترانه مجردی

بنت الهدی