متقاضی خوابگاه دانشجویان --جدیدالورود

مدارک لازم جهت پذیرش و اسکان در خوابگاههای دانشجویی

مدارک خوابگاه

نظر به کمبود فضای خوابگاهی، پذیرش واسکان دانشجویان ساکن حومه شهر کـرمـانـشـاه

کمبود فضای خوابگاه

آیین نامه اسکان خوابگاههای دانشجویی

آیین نامه اسکان