مشخصات کارکنان اداره خوابگاهها

مشخصات کارشناسان اداره خوابگاه:

1

1.        کارشناس مسئول  :سیمین آزادی           

          مدرک تحصیلی :دیپلم

1

2.        کارشناس خوابگاه متاهلی     مهدی شکاری          

           مدرک تحصیلی:دیپلم         

شماره تماس: 8367398-083