گردش کار اسکان دانشجویان سنوات تمام که ادامه تحصیل دارند

 

گردش کار اسکان دانشجویان  سنوات تمام که ادامه تحصیل دارند

1.مراجعه به کارشناس خوابگاه مجردی

2.دریافت فرم درخواست از متصدی ارجاع و پیگیری

3.تکمیل فرم و ارائه به مسئول اسناد

 

4.بررسی و امکان سنــجی

توسط کارشناس خوابگاه مجردین

در صورت موافقت : اعزام دانشجو به بانـک برای پرداخت نقدی اجاره بهاء

در صورت عدم موافقت .......... بایگانی

5. دریافت معرفی نامه توسط دانشجو