گردش کار درخواست کارت المثنی خوابگاه

 

گردش کار درخواست کارت المثنی خوابگاه

1.مراجعه دانشجو بعد از مفقود شدن کارت حداکثر بعد از یک هفته

2.دریافت فرم درخواست کارت المثنی از دفتر سرپرستی خوابگاه

3.دریافت امضای قسمت های مختلف، کتابخانه،نگهبانی،کمیته ، دفتر سرپرستی

4.صدور کارت المثنی و ارسال به دفتر خوابگاه مربوطه و اخذ امضای تاییدیه تحویل کارت توسط سرپرستی

5.مراجعه به کارشناس امور خوابگاه ها و ارائه فرم تکمیلی و فیش واریزی

6.مراجعه به بانک و واریز وجه

7.مراجعه دانشجو به دفتر سرپرستی خوابگاه و دریافت کارت المثنی

8.تمدید کارت المثنی