گردش کار درخواست جابجایی و تغییر خوابگاه مجردی

 

گردش کار درخواست جابجایی و تغییر خوابگاه مجردی

1.مراجعه به اداره امور خوابگاهها و درخواست تغییر خوابگاه مجردی

 

2.اخذ فرم جابجایی خوابگاه و تایید سرپرستان خوابگاههای مبدا و مقصد

در صورت موافقت : مراجعه به خوابگاه و تایید سرپرستان خوابگاه های مبدا و مقصد

در صورت مخالفت :بایگانی

3. تحویل کارت خوابگاه مبدا و فرم تسویه به اداره و تغییر نام خوابگاه در نرم افزار اداره و صدور معرفی نامه به خوابگاه جدید

4. انتقال لوازم دانشجو از خوابگاه مبدا به خوابگاه 

5. مراجعه دانشجو به دفتر خوابگاه مقصد جهت اخذ کارت خوابگاه و تمدید آن