درخواست خوابگاه متاهلی

 

گردش کار درخواست خوابگاه متاهلی

1.مراجعه دانشجو به کارشناس امور خوابگاه متاهلی

2.ارائه اصل و کپی عقدنامه ، شناسنامه و تکمیل فرم درخواست خوابگاه

 

3.بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه

الف: در صورت موافقت = انجام امتیاز بندی و اعلام شماره نوبت

ب: در صورت عدم موافقت = بایگانی

4.انجام امتیاز بندی و اعلام شماره نوبت

5.تماس کارشناس امور متاهلین با دانشجو جهت واگذاری خوابگاه

6.مراجعه دانشجو جهت تکمیل مدارک و معرفی به دفترخانه و بانک جهت سپردن تعهد تخلیه و پرداخت اجاره بهاء ترمی

7.تحویل مدارک به کارشناس مربوطه و دریافت معرفی نامه

ارائه معرفی نامه به سرایدار و اخذ کلیه واحد