گردش کار اسکان دانشجویان

 

گردش کار اســـکان دانشجویان  

1.مراجعه دانشجو به کارشناس امور خوابگاه متاهلی

2.ارائه اصل و کپی عقد نامه ، شناسنامه و تکمیل فرم درخواست خوابگاه

 

3.بررسی مدارک توســـط کارشنـــاس مربوطه

الف: در صورت موافقت : انجام امتیاز بندی و اعلام شماره نوبت

ب:  در صورت عدم موافقت ...... بایگانی

4.تماس کارشناس امور متاهلین با دانشجو جهت واگذاری خوابگاه

5.مراجعه دانشجو جهت تکمیل مدارک و معرفی به دفترخانه و بانک جهت سپردن تعهد تخلیه و پرداخت اجاره بهاء ترمی

6.تحویل مدارک به کارشناس مربوطه و دریافت معرفی نامه

7.ارائه معرفی نامه به سرایدار و اخذ کلیه واحد