گردش کار تسویه خوابگاه متاهلی

 

گردش کار تسویه حساب خوابگاه متاهلی

1.مراجعه دانشجو به مسئول خوابگاه جهت بازدید واحد تخلیه شده

2.گزارش خسارت احتمالی توسط مسئول خوابگاه به اداره

3.تحویل کلید و دریافت فرم تخلیه از مسئول خوابگاه

4.مراجعه به کارشناس امور متاهلین در اداره امور خوابگاه و تحویل فرم تخلیه

5.محاسبه میزان بدهی و ثبت آن در فرم های مربوطه و ارجاع دانشجو به اداره رفاه

6.ارجاع دانشجو به بانک و واریز وجه به حساب صندوق صورت بدهی نقدی و واریز مبلغ خسارت به حساب معاونت دانشجویی

7.ارائه فیش واریزی بدهی و خسارت احتمالی خوابگاه توسط دانشجو به اداره

8.ارائه فرم تسویه حساب ممهور شده