تمدید کارت خوابگاه

 

گردش کار تمدید کارت خوابگاه

1. مراجعه دانشجو همراه با کارت خوابگاه و برگه انتخاب واحد به دفتر خوابگاه در مدت اعلام شده

 

2.بررسی شرایط احراز تمدید

کارت توسط سرپرست خوابگاه

در صورت موافقت= الصاق برچسب تمدید روی کارت خوابگاه توسط سرپرست خوابگاه

در صورت مخالفت= بایگانی