درخواست خوابگاه مجردی

 

درخواست خوابگاه برای دانشجویان جدیدالورود  

1.دریافت اسامی قبول شدگان از اداره آموزش و استخراج اسامی دانشجویان واجد الشرایط

2.مراجعه دانشجو به اداره امور خوابگاه ها جهت بررسی صلاحیت

3.در صورت احراز شرایط اسکان

4.ثبت نام اولیه و دریافت فرم مقررات سکونت در خوابگاه

5.تحویل مدارک لازم شامل عکس کپی شناسنامه طبق زمانبندی اعلام شده

6.دریافت معرفی نامه خوابگاه از اداره امور خوابگاهها

7.مراجعه به خوابگاه و ارائه معرفی نامه و برگ انتخاب واحد به سرپرست خوابگاه

8.دریافت کارت خوابگاه و تمدید آن در دفتر خوابگاه