آیین نامه و مقررات عمومی و انضباطی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

آیین‌نامه اسکان، نحوه اداره و مقررات عمومی ـ انضباطی خوابگاه‌های دانشجویی مجردی دانشگاه و دانشکده‌ها ی علوم پزشکی کشور

مرداد 1389 

 

 

  دانشگاه و دانشجو از محورهای توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می‌شوند و خوابگاه دانشجویی به‌عنوان خانه دوم دانشجو اهمیت ویژه‌ای در ارتقاء نشاط معنوی ، حفظ آرامش روحی و جسمی ، توسعه فکر و اندیشه ، اعتلای شخصیت و افزایش کیفیت تحصیلی دانشجویان دارد . به‌منظور تسهیل و بهبود کیفیت زندگی در خوابگاه های دانشجویی، تدوین مقررات و ضوابط راهگشا و شفاف با هدف رعایت حقوق فردی و جمعی ، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و خودباوری ، تأمین امنیت و قانونمند نمودن سکونت دانشجویان امری ضروری است.

فصل اول

 

تعاریف

ماده 1- در این آیین نامه به جای ذکر کامل عناوین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی- دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی به اختصار وزارت- دانشگاه قید شده است.

ماده 2- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه عهده دار بالاترین سطح سازمانی پس از رییس دانشگاه در ساماندهی و نظارت بر انجام امور دانشجویی و فرهنگی دانشجویان می باشد .

ماده 3- خوابگاه دانشجویی: به محدوده‌ای از فضای دانشگاه اطلاق می شود که به منظور اسکان دانشجویان واجد شرایط با هدف تأمین نیازهای فرهنگی ، رفاهی ، بهداشت روانی و جسمی و امور فوق برنامه درنظر گرفته شده است .

ماده 4- کمیته اسکان : کمیته‌ای متشکل از معاون دانشجویی ، فرهنگی ، مدیر دانشجویی و رییس اداره امورخوابگاه ها است.

«تبصره» : بنا به تشخیص معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه بر حسب ضرورت از مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه در کمیته اسکان دعوت به عمل می آید.

ماده 5- سرپرست شیفت خوابگاه: ناظم، ناظمه و متصدی خوابگاه تحت‌ این عنوان نامبرده شده است.

ماده 6- شورای انضباطی دانشجویان: شورایی است که بررسی و پیگیری تخلفات دانشجویی را به عهده دارد. این شورا از دو بخش شورای بدوی و تجدید نظر تشکیل شده است، رییس شورای بدوی معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه و رییس شورای تجدید نظر ریاست دانشگاه است.

ماده 7- صندوق رفاه دانشجویان: تشکل سازمانی مستقلی است که بر اساس قانون ایجاد شده و به صورت سازمان وابسته به وزارت اداره می شود؛ وظیفه آن ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها، کمک به وضع معیشتی و تحصیلی دانشجویان و ارایه تسهیلاتی در قالب ودیعه مسکن و وامهای مختلف به دانشجویان می‌باشد.

ماده 8- دانشجوی غیر بومی: تعریف آن بر حسب شرایط اقلیمی و جغرافیایی به عهده شورای دانشجویی دانشگاه می‌باشد.

ماده 9- شورای صنفی دانشجویان: ساختاری متشکل از نمایندگان منتخب دانشجویان هر واحد دانشگاهی است که اعضای آن از طریق انتخابات و در چارچوب آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویان انتخاب می‌شوند.

 فصل

 ماده 10- اداره امور خوابگاه های دانشجویی و مسئولیت اجرای مقررات و نظارت بر حفظ اموال، اماکن، تأسیسات، بهداشت و کلیه امور مرتبط با خوابگاه‌ به عهده معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه است.

 10-1: حوزه معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه موظف است با تدوین نظام کمی و کیفی برای ارزیابی عملکرد مسئولان خوابگاه ها نسبت به شناسایی، معرفی و تقدیر از مدیران، مسئولان و سرپرستان شیفت خلاق و نمونه خوابگاه های دانشجویی اقدام نماید.

10-2: حوزه معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه موظف است هر نیمسال تحصیلی گزارشی از وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی را در ابعاد مختلف تهیه و به حوزه ریاست دانشگاه و حوزه ذیربط در وزارت ارایه نماید.

ماده 11- مسئولان دانشگاه جهت ایجاد پست‌های سازمانی برای به کارگیری مشاوران مجرب به منظور ارایه خدمات مشاوره‌ای در خوابگاه و همچنین جذب افراد متعهد و دارای تحصیلات دانشگاهی ( ترجیحاً در رشته‌های علوم رفتاری، اجتماعی ، روانشناسی ، تربیتی و مددکار اجتماعی که حتی الامکان زندگی در خوابگاه های دانشجویی را تجربه کرده باشند ) برای تصدی عناوین سرپرست شیفت خوابگاه ، مسئولان و رؤسای اداره خوابگاه های دانشجویی ، ملزم به برنامه‌ریزی و پیگیری هستند.

ماده 12- استعلام از حراست دانشگاه جهت کلیه کارکنان خوابگاه ، شامل : سرپرست شیفت ، نگهبان ، خدمه و ... قبل از به کارگیری در خوابگاه الزامی بوده و حتی‌المقدور شرط تأهل در نظر گرفته شود.

ماده 13- اتاق و اثاثیه دربدو ورود دانشجو به خوابگاه طبق صورتجلسه تحویل داده می شود و در پایان هر نیمسال‌ یا سال تحصیلی مطابق صورتجلسه تحویل گرفته می شود. مسئولیت خسارات وارده بر اتاق یا کسر اموال تحویلی به عهده شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.

تبصره 1: خسارت ایجاد شده به اموال تحویلی در پایان هر نیمسال یا سال تحصیلی توسط اداره امور خوابگاه‌ها محاسبه و پس از تأیید معاون دانشجویی ، فرهنگی به حسابی که مدیریت مالی دانشگاه تعیین نموده واریز و وجوه دریافتی ‌باید در خوابگاه های دانشجویی هزینه گردد. اداره امور خوابگاه‌ها فقط در صورت پرداخت خسارت ایجاد شده نسبت به تمدید کارت سکونت دانشجو اقدام خواهد نمود.

تبصره 2: تأمین وسایل شخصی شامل پتو، ملحفه، بالش بر عهده دانشجو می باشد.

ماده 14- سرپرستان شیفت خوابگاه ها موظف می‌باشند تا پایان نوبت‌ کاری خود در خوابگاه حضور داشته و به هیچ‌وجه تا آمدن فرد مسئول شیفت بعدی محل کار خود را ترک ننمایند.

ماده 15- کلید یدک کلیه اتاق ها و اماکن عمومی خوابگاه جهت استفاده در مواقع ضروری ، لازم است با حفظ امانت‌داری دراختیار سرپرست شیفت خوابگاه قرار مختلف فرهنگی، اجتماعی و صنفی در قالب کار دانشجویی استفاده نماید.گیرد.

ماده 16- دانشگاه می‌تواند به منظور اداره مطلوب خوابگاه ها در حد مقدورات از مشارکت دانشجویان ساکن خوابگاه ها ، برای اجرا و انجام برنامه‌ها و طرح‌های

ماده 17- شناسنامه اتاق که مشتمل برموارد ذیل می باشد ، لازم است در هر نیمسال تحصیلی توسط اداره امور خوابگاه ها تهیه و در دفتر خوابگاه‌ نگهداری ‌شود:

اطلاعات سجلی (مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو)، اطلاعات دانشجویی(شماره دانشجویی،رشته، مقطع و دوره)، اموال تحویل گرفته شده توسط هر دانشجو، نشانی‌‌های تأیید شده (مشخصات و نشانی‌ خویشاوندان دانشجو در شهرهای مجاور و یا شهر محل دانشگاه که توسط ولی یا سرپرست قانونی دانشجو به صورت ثبت محضری در هنگام ثبت‌نام اعلام گردیده) و نشانی و شماره تلفن منزل هر دانشجو.

ماده 18- شناسنامه خوابگاه که مشتمل بر اطلاعات فنی مربوط به ساختمان، تعداد دانشجویان به تفکیک دوره، رشته و سال تحصیلی، اموال، امکانات رفاهی، آمار و مشخصات کارکنان خوابگاه می باشد، لازم است در هر نیمسال تحصیلی توسط اداره امور خوابگاه ها تهیه و در دفتر خوابگاه نگهداری ‌شود.

18-1 : اداره امور خوابگاه‌ها موظف است  شرح وظایف کارکنان خوابگاه و تابلوی راهنمای ساختمان را برای هر خوابگاه تهیه و در محل مناسبی جهت اطلاع دانشجویان نصب نماید.

18-2: نصب هرگونه اطلاعیه در محیط خوابگاه ها فقط با مجوز اداره امورخوابگاه ها امکان پذیر بوده و اداره امور خوابگاه ها ملزم به جمع آوری کلیه اطلاعیه های فاقد مجوز می باشد. 

ماده 19- عرضه و فروش مواد دخانی در فروشگاه ها و  بوفه های مستقر در اماکن دانشجویی مطلقاً ممنوع می باشد و لازم است در قرارداد اجاره این مکان ها به ممنوعیت آن اشاره گردد .

ماده 20- مفاد این آیین‌نامه از طریق مسئولان اداره امور خوابگاه‌ها لازم است به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان رسانده شود.

فصل سوم 

شرایط واگذاری خوابگاه و نحوه اسکان

 

ماده 21 -خوابگاه دانشجویی به دانشجویان غیربومی دوره روزانه در حد امکانات و مقدورات تعلق می‌گیرد.

تبصره: در صورت وجود ظرفیت ، واگذاری خوابگاه به دانشجویان ساکن در شهر‌ها و روستاهای مجاور، دوره شبانه و در موارد خاص با نظرکمیته اسکان بلامانع می‌باشد.

ماده 22- دانشجویان واجد شرایط اسکان لازم است در ابتدای هر نیمسال تحصیلی با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها و ارایه برگ انتخاب واحد همان نیمسال نسبت به دریافت مجوز سکونت خود اقدام نمایند.

تبصره: دانشجو موظف است در بدو ورود برای اسکان در خوابگاه تعهد محضری مربوط به صندوق رفاه دانشجویان را ارایه نماید.

ماده 23- دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد، دارندگان رتبه‌های ممتاز آزمون سراسری، المپیادهای علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، قرآنی و ممتازان علمی و فرهنگی در سطح دانشگاه، کشور، آسیا یا جهان، کارکنان مأمور به تحصیل و فرزندان کارکنان دانشگاه و وزارت که در دانشگاه‌ها علوم پزشکی دولتی پذیرفته شده  باشند به ترتیب در اولویت واگذاری خوابگاه قرار دارند .

ماده 24- دانشجویانی که ودیعه و وام مسکن دریافت می‌نمایند، مجاز به استفاده از خوابگاه نمی باشند .

24-1: دانشجویان میهمان، جابجایی، انتقالی، بورسیه سازمان‌های نظامی اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و سایر سازمان‌ها از اولویت استفاده از خوابگاه برخوردار نمی‌باشند. در صورت وجود ظرفیت‌ تقاضای آنها در کمیته اسکان طرح و بررسی خواهد شد .

24-2: به دانشجویان پس از فراغت از تحصیل ، انصراف یا اخراج از دانشگاه همچنین دانشجویانی که به هر دلیل قطع ارتباط آموزشی دارند (مرخصی تحصیلی، تعلیق انضباطی) مجوز استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه داده نخواهد شد ولی در شرایط خاص تقاضای دانشجو در کمیته اسکان بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

24-3: دانش‌آموختگان برای انجام امور فارغ‌التحصیلی با اخذ مجوز کتبی از امور دانشجویی می‌توانند حداکثر به مدت دو هفته به صورت میهمان از خوابگاه استفاده نمایند.

ماده 25- تعویض اتاقی که دانشجو به آن معرفی شده است فقط در موارد ضروری با اخذ مجوز کتبی از اداره امور خوابگاه ها میسر خواهد بود.

ماده 26- اتاق یا خوابگاه دانشجو درمدت زمان سکونت در خوابگاه ، بنا به ضرورت و مصلحت به تشخیص اداره امور خوابگاه ها ممکن است تغییر یابد ، دانشجو موظف است در مکان‌هایی که  برای وی تعیین می‌گردد اقامت نماید.

26-1: تعیین تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاه ها می‌باشد و دانشجویان ساکن در اتاق اجازه ندارند با ورود افراد جدیدی که مجوز سکونت در اتاق را دریافت نموده‌اند مخالفت نمایند.

ماده 27- دانشجویانی که مجوز سکونت در خوابگاه را دریافت می‌نمایند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر(حداکثر ده روز پس از آغاز ترم تحصیلی ) هزینه کامل نیمسال تحصیلی بهره‌مندی از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه برای آنها محاسبه خواهد شد.

ماده 28- سکونت دانشجویان در خوابگاه در تعطیلات تابستان، بین دو نیمسال و ایام نوروز به استثناء کارورزان و دستیاران ممنوع می‌باشد.

تبصره: دانشجویانی که در ایام فوق ‌الذکر واحد درسی دارند لازم است با ارایه مدارک لازم، از اداره امور خوابگاه‌ها مجوز اقامت دریافت نموده و در خوابگاه و اتاقی که برای آن‌ها تعیین می‌شود سکونت نمایند.

ماده 29- در صورت وجود امکانات ، دانشجویان واجد شرایط می‌توانند از آغاز تحصیل حداکثر به ترتیب: کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 4 نیمسال، کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی 8 نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته 5 نیمسال، دکترای حرفه‌ای 14 نیمسال از خوابگاه دانشجویی استفاده نمایند.

29- 1: کمیته اسکان می تواند در صورت کمبود ظرفیت و امکانات زمان حداکثر مدت سکونت را کاهش دهد.

29- 2: افزایش دوره اسکان به پیشنهاد شورای آموزشی دانشگاه، ستاد شاهد و ایثارگر، مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی ویژه بیماران و در موارد خاص با تصویب کمیته اسکان و با رعایت مقررات صندوق رفاه دانشجویان میسر می‌باشد.

ماده 30- چنانچه دانشجوی ساکن خوابگاه در موعد تعیین شده توسط اداره امور خوابگاه ها ، خوابگاه را تخلیه ننماید اتاق وی با حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست دانشگاه ، رئیس یا سرپرست اداره خوابگاه ها و مسئول شیفت خوابگاه طی صورتجلسه ای تخلیه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذیصلاح جهت پیگیری های بعدی گزارش می شود.

فصل چهارم 

مقررات عمومی

 

ماده 31- همراه داشتن کارت عکس‌دار سکونت در خوابگاه برای دانشجویان خوابگاهی ضروری می باشد .

ماده 32- زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه ها و بسته شدن درب ورودی خوابگاه در 6 ماهه اول و دوم سال به شرح ذیل می‌باشد. البته بر حسب شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و موقعیت خوابگاه ها، کمیته اسکان می‌تواند زمان تعیین شده را کاهش یا افزایش دهد.

دختران

پسران

6 ماهه اول

6 ماهه دوم

6 ماهه اول

6 ماهه دوم

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

1ساعت بعدازاذان مغرب

2ساعت بعدازاذان صبح

2ساعت بعدازاذان مغرب

1ساعت بعدازاذان صبح

2ساعت بعدازاذان مغرب

2ساعت بعداذان صبح

3ساعت بعدازاذان مغرب

1ساعت بعدازاذان صبح

32-1 : دانشجو موظف است هنگام ورود و خروج خوابگاه بر اساس مقررات و سیستم حضور و غیاب موجود در آن خوابگاه ورود و خروج خود را ثبت نماید .

32-2: ورود یا خروج در ساعات غیر مجاز مانند عزیمت و یا برگشت از مسافرت، اردوها و فعالیتهای آموزشی ـ تحقیقاتی، موارد خاص و یا شرایطی که خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و ارایه مدارک بلامانع خواهد بود.

32-3: لازم است ساعات غیر مجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه یا خروج از آن ، با ذکر علت و مقصد در دفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست شیفت موظف است در پایان هر نوبت کاری کلیه موارد را به اطلاع رییس ( مسئول ) اداره خوابگاه ها برساند.

32-4: در صورت گزارش سرپرست امور خوابگاه ها ، مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین شده و غیبت غیر موجه از خوابگاه ، کمیته اسکان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو مطابق مقررات نسبت به ادامه سکونت یا لغو سکونت دانشجو در خوابگاه تصمیم‌گیری خواهد نمود.

32-5 : درصورت عدم حضور غیر موجه دانشجو در اتاق خوابگاه به مدت دو هفته متوالی در هر ترم ، مجوز سکونت وی در خوابگاه در آن نیمسال تحصیلی لغو خواهد شد و هزینه کامل نیمسال تحصیلی بهره‌مندی از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه برای دانشجو محاسبه خواهد شد.

32-6: سرپرست شیفت خوابگاه لازم است به منظور حفظ نظم و امنیت، در پایان زمان تعیین شده ورود و خروج، به تمام طبقات و اتاقها مراجعه نموده و با رعایت احترام ضمن رؤیت دانشجویان حضور و غیاب آن‌ها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غیبت را پس از بررسی و در صورت لزوم پیگیری از خانواده دانشجو ، به مقامات مافوق گزارش نماید.

ماده 33- دانشجویان ساکن در خوابگاه می‌توانند بعضی شبها فقط در منزل خویشاوندان ساکن در شهر محل تحصیل و یا شهرهای مجاور به طور موقت اقامت نمایند. لازم است قبلاً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آن‌ها با دانشجو در فرم خویشاوندان قید شده و به تأیید ولی قانونی دانشجو رسیده باشد.

تبصره: امضای ولی یا سرپرست قانونی دانشجو در فرم خویشاوندان در بدو ورود به خوابگاه باید ثبت محضری شده باشد.

33-1: برگه مرخصی دانشجو از خوابگاه پس از تطبیق با فرم نشانی و مشخصات خویشاوندان تکمیل و در صورت صحت، ضمن ثبت در دفتر مربوطه به دانشجو تحویل و مراتب به اداره امور خوابگاه ها و خانواده دانشجو اعلام می‌گردد.

33-2: مدت مسافرت  یا عدم حضور دانشجو  باید قبلاً تعیین شده باشد و دانشجو موظف است پس از انقضای مدت و بازگشت از مسافرت، حضور خود را به سرپرست شیفت خوابگاه اعلام نماید و برگه مرخصی را که به تأیید ولی (مراجعه به منزل پدری) یا خویشاوند (مراجعه به منزل خویشاوندان) رسیده به سرپرست شیفت خوابگاه تحویل نماید. در غیر اینصورت لازم است سرپرست شیفت مراتب را کتباً به اطلاع رییس (مسئول) اداره امور خوابگاه ها برساند.

33-3: سرپرست خوابگاه یا مسئول  امور خوابگاه ها  می‌تواند از طریق تماس تلفنی حضور دانشجو را در منزل خویشاوند استعلام و در صورت لزوم پس از هماهنگی با مسئولان ذیربط با مراجعه به محل ، حضور دانشجو را بررسی نماید.

ماده 34- با توجه به شأن دانشجو ، رعایت پوشش مناسب و بر مبنای موازین اسلامی ، عرف و هنجارهای اجتماعی برای تمامی دانشجویان الزامی بوده و هر آنچه دانشجو در داخل یا خارج از اتاق خود رفتار می‌نماید ‌باید در محدوده‌ قوانین و مقررات جاری کشور و بخشنامه ها و آئین نامه های مصوب باشد .

«تبصره»: ظاهر شدن با لباس‌ نامناسب و نامتعارف (تنگ، کوتاه، زیرپیراهن و ...) که مغایر با آداب اسلامی، شئونات دانشجویی و عرف جامعه می‌باشد به طورکلی در فضاهای عمومی خوابگاه‌ها ممنوع بوده و از ورود و خروج افراد بد حجاب و با پوشش نامناسب جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده 35- هرگونه جابجایی یا انتقال اموال عمومی خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.

تبصره : هرگونه تغییریا تعویض قفل در اتاق ، تغییر و جابجایی اموال داخل اتاق یا واحد مربوطه بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه ها یاسرپرست خوابگاه ممنوع است .

ماده 36- استفاده از وسایلی نظیر VCD، ویدئو و... و کامپیوتر توسط دانشجو در اتاق با رعایت شرایط تعیین شده و کسب مجوز از طرف اداره امور خوابگاه ها امکان‌پذیر می‌باشد.

 تبصره : نحوه استفاده از امکانات اینترنت در خوابگاه ها با توجه به شرایط و امکانات هر دانشگاه و بر اساس سیاست های شورای فرهنگی آن دانشگاه تعیین می گردد . هماهنگی و نظارت بر اجرای صحیح این سیاست ها به عهده معاونت دانشجویی ، فرهنگی و واحد های تابعه آن می باشد.

ماده 37- ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه‌ شود ( از قبیل ایجاد سر و صدا، درگیری، بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو ، تلویزیون ونواختن موسیقی و ...) ممنوع می‌باشد.

ماده 38- رفتار و کردار دانشجویان ساکن خوابگاه هایی که به علت وضعیت خاص ساختمانی مشرف به اماکن مسکونی مجاور می‌باشند ، باید طوری باشد که موجب سلب آسایش همسایگان خوابگاه نشود.

ماده 39- به منظور حفظ امنیت شئونات دانشجویی ، در محیط خوابگاه تهیه عکس یا فیلمبرداری از محیط داخلی خوابگاه دانشجویان و استفاده از دوربین عکاسی و تصویربرداری یا تلفن همراه دارای فناوری عکس و فیلم بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه‌ها ممنوع است. 

تبصره : با هرگونه سوء استفاده از فناوری تلفن همراه ، دوربین و ... درخوابگاه های دانشجویی علاوه بر پیگرد قانونی برابر مقررات شورای انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

ماده 40- اسراف و زیاده روی در مصرف آب ، برق و گاز اشکال شرعی دارد همچنین هر نوع استفاده از وسایلی نظیر: کتری برقی، سماور برقی، پلوپز، فریزر، هیتر، اضافه کردن لامپ‌های گازی یا وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر می‌اندازند، طبخ یا گرم نمودن غذا در داخل اتاق به طور کلی ممنوع بوده و علاوه بر جمع‌آوری لوازم مربوطه ، هزینه برق مصرفی اضافی وکلیه خسارات احتمالی وارده مترتب بر آن همچون: آتش‌سوزی، تخریب موکت و ... به عهده دانشجو یا دانشجویان استفاده کننده خواهد بود.

تبصره 1: دانشجویان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامی وسایل برقی مجاز، گازسوز و سامانه گرمایش و سرمایش اتاق خود را خاموش نمایند.

تبصره2 : رعایت بهداشت محیط و نظافت اتاق یا واحد اسکان دانشجویی و وسایل موجود درآن(خصوصا یخچال) به عهده دانشجویان ساکن ان اتاق یا واحد خواهد بود و نحوه نظارت بر آن به عهده اداره امور خوابگاه ها می باشد.

ماده 41- دانشجویان اجازه دخالت در امور تأسیساتی را ندارد و در صورت بروز مشکل به منظور پیشگیری از خسارت احتمالی لازم است مراتب را به صورت کتبی و شفاهی به  مسئول خوابگاه‌ اعلام نماید. مسئولیت عدم اعلام نیازمندی‌ها یا دخالت مستقیم در امور تأسیساتی که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی شود به عهده ساکنان اتاق می‌باشد.

ماده 42- سرپرستی خوابگاه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال وسایل و لوازم شخصی داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ اموال شخصی خود می‌باشد.

تبصره: در صورت بروز سرقت، دانشجو باید مراتب را به سرپرست شیفت خوابگاه کتبا ً گزارش ‌نماید تا برابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود.

ماده 43- استعمال دخانیات و نگهداری وسایل مرتبط با استعمال دخانیات در تمامی اماکن دانشگاهی از جمله خوابگاه ممنوع است.

ماده 44- نگهداری ،توزیع،خرید و فروش و استفاده از ابزارآلات غیرقانونی از قبیل لوازم قمار، نوارها و CDهای غیرمجاز،  اسلحه سرد و گرم، توزیع و مصرف هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و موادو داروهای روان‌گردان، به طور کلی ممنوع است و با متخلفین بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره از سوی شورای انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

ماده 45- استفاده از ابزار آلات موسیقی در خوابگاه ها ممنوع می باشد .

ماده 46- رییس اداره خوابگاه ها ضمن هماهنگی با مسئول مافوق و با حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست دانشگاه ، در صورت لزوم و گزارش موارد مشکوک مجازند نسبت به بازدید اتاق و بازرسی کمد ، ساک ، کیف ، چمدان و لوازم موجود شخصی در اتاق دانشجو اقدام نمایند.

ماده 47- چنانکه دانشجویی برخلاف آیین‌نامه و مقررات رفتار نماید ، هیچ‌یک از دانشجویان مجاز به برخورد لفظی یا فیزیکی با وی نمی باشند و باید موضوع را جهت رسیدگی به مسئولان مربوطه گزارش نمایند.

تبصره : هر گونه درگیری فیزیکی و لفظی ضمن انعکاس به شورای انضباطی دانشجویان منجر به محرومیت مقصر یا مقصرین دانشجو از خوابگاه‌ خواهد شد.

ماده 48- مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحیت وی برای ادامه سکونت، در هر مقطع زمانی می‌تواند لغو گردد، تشخیص عدم صلاحیت بر عهده کمیته اسکان و شورای انضباطی دانشگاه است.

ماده 49- شورای صنفی خوابگاه ها بر اساس آیین‌نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راستای توسعه مشارکت دانشجویان در امور صنفی خود و کمک به بهبود خدمت‌رسانی در امور رفاهی و صنفی ساکنین خوابگاه ها در چارچوب ضوابط و اختیارات مصوب، فعالیت می‌نماید.

تبصره: شوراهای صنفی مجاز به انجام فعالیتهای فرهنگی ، علمی و سیاسی در محیط خوابگاه نمی‌باشند.

ماده 50- ورود و اقامت افراد غیردانشجو تحت عنوان میهمان ، معلم یا شاگرد خصوصی و ... در خوابگاه های دانشجویی ممنوع می‌باشد.

50-1: اقامت دانشجوی غیر ساکن در خوابگاه فقط با رضایت هم اتاقی های میزبان و دریافت مجوز کتبی از اداره امور خوابگاه ها به صورت محدود مجاز است.

50-2: در صورت وجود ضرورت و امکانات معاونت دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه در ارتباط با حضور کوتاه‌ مدت بستگان درجه یک دانشجو در خوابگاه به صورت میهمان تصمیم‌گیری خواهد نمود.

ماده 51- شرایط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه دختران :

51-1: ساعت ملاقات حداکثر تا پایان زمان تعیین ‌شده تردد در خوابگاه می‌باشد.

51-2: در خوابگاه دختران ملاقات‌کننده مرد باید از محارم دانشجو باشد و کارت شناسایی عکس‌دار معتبر و یا شناسنامه خود را به سرپرست شیفت خوابگاه ارایه نماید و فرم مخصوص ملاقات و یا دفتر مربوطه را تکمیل و امضاء نماید ، سرپرست شیفت خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات‌کننده مرد را قبل از اعلام به دانشجو با مشخصات اسامی نزدیکان دانشجو (که قبلاً در فرم مخصوص قید شده است) تطبیق و در صورت مغایرت از ملاقات جلوگیری و مراتب را به رییس اداره امور خوابگاه‌ها گزارش نماید.  (فرم مربوط به ملاقات‌کنندگان درابتدای ورود به خوابگاه حتماً باید به تأیید اولیای دانشجو رسیده و در دفتر خوابگاه نگهداری شود.)

51-3: در خوابگاه دختران لازم است ، همسر دانشجوی متأهل هنگام ملاقات ، شناسنامه خود را به سرپرست شیفت خوابگاه ارایه نماید- کارت شناسایی کافی نیست- و سرپرست شیفت خوابگاه موظف است.مطابق مفاد ماده 51-2 این آیین نامه مراحل اجازه ملاقات را رعایت نماید.

51-4: ملاقات در اتاق عمومی و یا محلی که به همین‌منظور تعیین شده و در ساعات اعلام شده قابل انجام خواهد بود .

ماده 52- ساعت سکوت عمومی در خوابگاه به تناسب فصول و شرایط، توسط اداره خوابگاه ها تعیین و اعلام می‌گردد.

ماده 53- کلیه ساکنین خوابگاه ها اعم از کارکنان، مسئولین خوابگاه ها و دانشجویان ملزم به رعایت مندرجات این آیین‌نامه می‌باشند و چنانچه فرد یا افرادی خلاف آن اقدامی نمایند موارد خلاف در مراجع ذیصلاح قانونی دانشگاه قابل پیگرد خواهد بود.

ماده 54- تهیه و تنظیم فرم های مربوط به بعضی از مواد آیین نامه به عهده معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه می باشد.

ماده 55- این آیین‌نامه شامل 4 فصل ، 55 ماده ، 25 بند و 16 تبصره می‌باشد که در تاریخ  7/5/89  به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.