معرفی

 اهم فعالیتهای اداره تغذیه :

-تنظیم برنامه غذایی

-تهیه ، آماده سازی ، پخت و توزیع غذای سفارش شده

-نظارت کمی ، کیفی و بهداشتی بر کلیه مراحل تهیه ، آماده سازی ، پخت و توزیع غذا

-استخراج آمار های درخواستی از سیستم اتوماسیون تغذیه

-انجام نظر سنجی از دانشجویان و استفاد ه از نتایج آنالیز شده آن در گارگروه برنامه ریزی غذایی و همچنین بهبود وضعیت تغذیه دانشجویان

-آموزش محورهای مختلف تغذیه ای و بهداشتی به کارکنان

 

** شماره تماس اداره تغذیه : 08334274625